Logo

Nieuwe regels maken doorwerken na AOW makkelijker

Nieuwe regels maken doorwerken na AOW makkelijker

3 feb 2023
Oudere werknemer.png

Werknemers die na hun pensioen willen doorwerken, zijn meer dan welkom nu personeel zo schaars is. Nieuwe regels maken dat makkelijker. Zo wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort van 13 naar 6 weken. 

Veel werknemers voelen zich na hun pensioen nog fit genoeg om door te werken. De groep vormt zeker met de huidige arbeidskrapte een interessant arbeidspotentieel. Voor deze groep geldt een verlicht arbeidsrechtelijk regime sinds de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De Eerste Kamer heeft enkele wijzigingen in deze wet aangenomen, die het werken met deze groep nog makkelijker maakt. Hieronder staan de belangrijkste regels samengevat, inclusief enkele aandachtspunten voor HR.

Ziekte, opzegverbod

De maximale loondoorbetaling bij ziekte was al veel korter dan gangbaar (13 in plaats van 104 weken) en is nu nog verder verkort naar 6 weken. Datzelfde geldt voor de duur van het opzegverbod bij ziekte en het recht op een Ziektewet-uitkering. Ook de duur van de re-integratieverplichtingen is teruggebracht naar zes weken. De reïntegratieverplichtingen zijn soepeler: je hoeft voor een zieke AOW’er geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever (geen tweede spoor re-integratie) en geen plan van aanpak voor re-integratie op te (laten) stellen. Dit alles geldt overigens alleen als de ziekte begon na de AOW-leeftijd.

Ontslagbepaling, geen transitievergoeding

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer gelden bijzondere bepalingen. Zo mag een werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder diens instemming, zonder toestemming van UWV of ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. Voldoende is dat de arbeidsverhouding bestond vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor de werknemer die na zijn AOW-leeftijd in dienst treedt, gelden de normale opzegbepalingen. Ook kan het wel of niet opnemen van een pensioenbeding consequenties hebben. Bij ontslag hoefde al geen transitievergoeding te worden betaald. Dit blijft zo.

Ruimere ketenregeling

De ketenregeling voor AOW-gerechtigden is veel ruimer: pas na maximaal zes tijdelijke contracten en/of vier jaar (48 maanden) ontstaat een vast contract. Bovendien tellen alleen de arbeidsovereenkomsten mee die je bent aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Consequenties voor pensioen

Voor de werknemer die na zijn pensioen wil doorwerken, kan het voordelig zijn om het pensioen nog niet te laten ingaan zolang hij nog salaris krijgt. Ook is het mogelijk het pensioen voor een evenredig gedeelte uit te stellen, als de werknemer besluit na het bereiken van zijn formele pensioenleeftijd in deeltijd door te werken. Bij uitstel mag de pensioenopbouw volgens het tot dan toe gehanteerde stelsel worden voortgezet. Er vindt dan een herrekening plaats, wat leidt tot een hogere pensioenuitkering.

Goedkoper

Werknemers in de AOW-gerechtigde leeftijd zijn goedkoper, omdat er minder werknemerspremies worden ingehouden. Ook de werknemers zelf zijn voordelig uit; zij vallen in een gunstig belastingtarief (2023: 19,03%). Maar werknemers er wel op attent dat ze bij de Belastingdienst ‘voorlopige aanslag’ aangeven. Op die manier wacht hen bij de belastingaangifte geen onaangename verrassing.

Informatieplicht

In situaties van doorwerken bij pensioen zijn de belangen voor de werknemer vaak groot. Dit brengt voor jou als werkgever een zorgplicht mee. Je moet, binnen redelijke grenzen, voorkomen dat de werknemer onder invloed van onjuiste veronderstellingen een bepaalde keuze maakt. In dit proces is dan ook zorgvuldigheid geboden en het valt sterk te adviseren hier ook een pensioenadviseur bij te betrekken.

Bron: XpertHR 

Onze partners