20/03
2017

Verplaatsing van medewerkers in Europa (postings)

Vrij verkeer van personen en diensten binnen EU-landen is een van de grondbeginselen van de Europese Unie (EU). Europa telt 50 jurisdicties, waarvan er 28 binnen de EU vallen en 3 binnen EFTA of EVA (gezamenlijk de Europees Economische Ruimte).

Vrijwel iedere Europese staat heeft eigen wetten en regels uitgevaardigd op het gebied van ‘posting of workers’, het verplaatsen cq tijdelijk tewerkstellen van medewerkers uit land X in land Y. Idee achter dergelijke regels is het creëren van gelijkheid (tussen lokale en buitenlandse werknemers) waarbij veilige en gezonde werkomstandigheden alsmede in het betreffende land gebruikelijke werk- en verloftijden en salariëring in acht worden genomen; een beschermingsmaatregel voor werknemers, maar in de praktijk ook voor de eigen markt.

In sommige landen is een verplaatsing, die korter duurt dan 8 dagen uitgesloten van voorafgaande registratie; werkzaamheden moeten dan wel zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld zakelijke besprekingen of montage van technische apparatuur en installaties. Echter ook hierop bestaan uitzonderingen, denk onder meer aan Limosa in België en de meldingsplicht in Cyprus; hier dient op voorhand te worden aangemeld, ongeacht de duur van de werkzaamheid. Sommige landen (Moldavië, Oekraïne en Rusland) vereisen een werkvergunning in geval van een posting, al dan niet bovenop de meldingsplicht.

Het zijn administratieve formaliteiten, die – afhankelijk van het raamwerk aan voorgeschreven formaliteiten – in de praktijk als belemmering kunnen worden ervaren; formaliteiten – min of meer documentaire belemmeringen - die geen aanjagende, eerder een remmende werking veroorzaken.

Aanstelling van lokale (externe) vertegenwoordiger
In een aantal EU-lidstaten – waaronder Frankrijk, Italië, Polen, Slowakije en Spanje - is de aanstelling van een lokale vertegenwoordiger in geval van een posting verplicht. De vertegenwoordiger is, afhankelijk van het land, verantwoordelijk voor en dient te beschikken over alle documentatie aangaande de buitenlandse medewerkers, en / of voor communicatie met onder meer vakbonden.
Een aantal lidstaten - waaronder Kroatië en Zweden - kent een verkapte vorm van lokale vertegenwoordiging: hierbij kan een te posten medewerker worden aangewezen als de lokale vertegenwoordiger, mits aanwezig op de plaats van tewerkstelling ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden.

Wie hebben hiermee te maken
Onder meer leveranciers van apparatuur (verhuur, verkoop, evenementen) en machinebouwers, die herstelwerkzaamheden verrichten onder garantie of onderhoudsverplichtingen nakomen onder een service-contract.

© Hans van Velzen

Lees het gehele artikel >

Onze partners