25/05
2017

Pesten op de werkvloer, bent u als werkgever aansprakelijk?

Volgens cijfers van TNO werd in 2014 ruim een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen op het werk waarvan 80.000 structureel. Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest; niet geplaagd, maar echt gepest. Pesten kan veel verschillende vorm hebben, zoals roddelen of sociaal isoleren tot aan dreigementen en zelfs lichamelijk geweld. Naast dat pesterijen naar schatting vier miljoen extra verzuimdagen per jaar met zich meebrengen en dit voor de werkgever een kostenpost vormt van circa € 900 miljoen in verband met de wettelijke loondoorbetalingsverplichting, kan pesten ook schade toebrengen aan de werknemers zelf. Uit cijfers van het congres ‘Het Risico van het Vak’ blijkt zelfs dat jaarlijks zo’n tweehonderd werknemers zelfmoord plegen uit wanhoop over hun werksituatie, met mede het pesten als belangrijke oorzaak.        

In hoeverre bent u als werkgever aansprakelijk voor de schade als gevolg van pesten op de werkvloer? 

Naar het volledige artikel 

Onze partners