Logo

De rechten en plichten van calamiteiten- en kort verzuimverlof

De rechten en plichten van calamiteiten- en kort verzuimverlof

11 nov 2022
Verzuimverlog.png

In het leven van iedere werknemer vinden onverwachte gebeurtenissen plaats: een waterleiding springt, een kind valt ongelukkig en moet langs de huisarts of de partner staat op het punt te bevallen. Ook is het soms nodig om, kortdurend of langdurend, voor een naaste te zorgen. In de wet zijn hiervoor verschillende vormen van bijzonder verlof opgenomen: calamiteiten- en kort verzuimverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof . In dit artikel lees je meer over het calamiteiten- en kort verzuimverlof.

Duur van het verlof
 • Het calamiteiten- en kort verzuimverlof duurt zo lang als nodig is om een zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties op te lossen of te regelen. Meestal is een paar uur voldoende, uitlopend tot enkele dagen. Het is afhankelijk van de situatie. In de wet is geen minimum- of maximum duur voor calamiteiten- en kort verzuimverlof vastgesteld. 
In welke gevallen?
 • Bekijk per geval of recht is op betaald calamiteitenverlof. Er is in ieder geval recht op verlof in de volgende situaties:
  • bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld de bevalling van de partner of een kind dat plotseling ziek wordt;
  • bij het nakomen van een (onbetaalde) wettelijke verplichting waarvan de vervulling niet in de vrije tijd van de werknemer kon plaatsvinden, bijvoorbeeld aangifte van een geboorte of van overlijden;
  • bij de uitoefening van het actief kiesrecht; maar alleen als niet buiten werktijd gestemd kan worden;
  • bij ‘onvoorziene omstandigheden’, denk aan een gesprongen waterleiding of een gaslek in huis;
  • voor de noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg (ziekenhuisbezoek).
Opnemen van verlof
 • De werknemer meldt (zo mogelijk) vooraf aan de werkgever dat en waarom hij dit verlof wil opnemen. De werkgever mag een redelijk verzoek om calamiteiten- en kort verzuimverlof op te nemen niet weigeren. Als het vanwege de noodsituatie niet mogelijk was om het calamiteiten- en kort verzuimverlof vooraf te melden, dan dient de werknemer dit zo spoedig mogelijk daarna te doen.
 • Bij samenloop van calamiteiten- en kort verzuimverlof en kortdurend zorgverlof eindigt het calamiteitenverlof na één dag en wordt voor de aansluitende dagen kortdurend zorgverlof opgenomen. Bijvoorbeeld als een werknemer plotseling met zijn kind naar het ziekenhuis moet omdat het kind zijn hoofd hard heeft gestoten, dan valt dit in principe onder het calamiteitenverlof. Als het noodzakelijk is dat het kind de volgende dag(en) door de werknemer wordt verzorgd, dan kan die tijd als kortdurend zorgverlof worden aangemerkt.
Weigeren?
 • Calamiteiten- en kort verzuimverlof dat terecht wordt aangevraagd kan de werkgever niet weigeren. De werkgever mag wel van de werknemer verlangen dat hij bewijsmiddelen presenteert van de calamiteit of situatie waarvoor hij het verlof nodig had.  
Behoud van loon
 • De werknemer heeft op grond van de wet tijdens het calamiteitenverlof recht op behoud van loon. Bij cao of in een regeling met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging mag voor wat betreft de betaling van loon tijdens calamiteiten- of kort verzuimverlof worden afgeweken. Spreek bijvoorbeeld af dat dat werknemers geen 100%, maar 70% van het loon ontvangen tijdens calamiteiten- en kort verzuimverlof.

Bron: XpertHR

Onze partners