Logo

Wetswijzigingen 2023: wat verandert er in het nieuwe jaar?

Wetswijzigingen 2023: wat verandert er in het nieuwe jaar?

16 dec 2022
wetswijziging 2023.jpg

Wat verandert er in 2023 voor HR? Hierbij een aantal wetwijzigingen en ontwikkelingen voor je op een rij.

Werkkostenruimte gaat omhoog naar 3%

Planning: 1 januari 2023 en 2024

Door de hoge inflatie kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers flink duurder uitpakken dan voorheen. Het risico is dat de vrije ruimte in de Werkkostenregeling dan sneller wordt overschreden en de werkgever meer belasting moet betalen dan voorzien.

Om de lasten van het mkb te verlichten is het kabinet daarom van plan om de vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2023 te verhogen naar 3%. Het mkb kan op die manier meer (of evenveel) blijven vergoeden en verstrekken zonder de vrije ruimte te overschrijden.

In het wetsvoorstel Belastingplan 2023 was al een structurele verhoging van de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom opgenomen van 0,22%-punt, waardoor het percentage 1,92% zou worden. Via een nota van wijziging zal worden voorgesteld de vrije ruimte tijdelijk voor het jaar 2023 verder te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%.

Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding aangepast

Planning: 1 januari 2023 en 2024

De inflatie en de gestegen energieprijzen leiden ertoe dat de thuiswerkvergoeding  en de reiskostenvergoeding worden aangepast. De reiskostenvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Met ingang van 1 januari 2024 zal de gerichte vrijstelling voor reiskostenvergoedingen maximaal € 0,22 bedragen.

De vergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken voor thuiswerken, gaat in 2023 omhoog naar € 2,13 per dag. Deze correctie komt voort uit de jaarlijkse indexatie aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Hierin is de inflatie meegenomen. De gestegen kosten van thuiswerken, zoals die door Nibud zijn berekend in 2022 worden hierin niet meegenomen. Bij de periodieke evaluatie van de regeling zal bekeken worden of het forfait nog strookt met de gemiddelde werkelijke kosten die werknemers in de praktijk maken, schrijft het kabinet hierover. Het kabinet zal de evaluatie van de thuiswerkvrijstelling meenemen in de evaluatie van de Werkkostenregeling die gepland staat voor 2023 en 2024.

Minimumloon gaat omhoog

Planning: 1 januari 2023

Het wettelijk minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer met 10,15% omhoog. Daarnaast komt er in 2024 een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. 

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2023:

 • € 1.934,40 per maand;
 • € 446,40 per week;
 • € 89,28 per dag.

Zie: Tabellen minimumloon

Gebruikelijk loon innovatieve startups

Planning: vervalt op 1 januari 2023 overgangsrecht tot 1 januari 2025

De uitzondering met betrekking tot het gebruikelijk loon van innovatieve start-ups vervalt met ingang van 1 januari 2023. Er geldt overgangsrecht tot maximaal 1 januari 2025, afhankelijk van het jaar waarin er met de regeling is gestart.

Gemeenschappelijke skills taal en CompetentNL

Planning: 1 januari 2023

De regering heeft een actieplan gelanceerd om de leercultuur in bedrijven te verbeteren: Leven Lang Ontwikkelen . Met ingang van 2023 investeert het kabinet 1,2 miljard in dit programma. Veel projecten die onder de noemer Leven Lang Ontwikkelen vallen, lopen al langer, zoals de SLIM-regeling en de Subsidie Praktijkleren. Ook in 2023 kunnen werkgevers gebruik blijven maken van deze regelingen. Een betrekkelijk nieuw aandachtspunt is de oproep aan werkgever om meer te denken in termen van skills. Nederland werkt met EU-lidstaten aan de gemeenschappelijke doelen uit de EU-skills Agenda. Dit programma wil onder andere dat mensen de juiste skills ontwikkelen om ontwikkelingen als digitalisering en verduurzaming te kunnen blijven volgen.

Een probleem is, dat er momenteel nog geen gemeenschappelijke taal is voor dit denken in termen van skills. Met het NGF-project Vaardig met vaardigheden (uit het NGF-voorstel Leeroverzicht en Skills) wil het kabinet nu bijdragen aan de ontwikkeling van die gemeenschappelijke taal, ofwel een ‘skills-ontologie’, genaamd CompetentNL. CompetentNL is sinds 2022 open beschikbaar gesteld. Werkgevers worden de komende tijd opgeroepen gebruik te gaan maken van de gemeenschappelijke taal.

Scholingsbudget MBO-4

In 2023 komt een speciaal scholingsbudget beschikbaar voor mensen die weinig opleiding hebben genoten (volgens het principe van publiek bekostigd onderwijs, de zogenaamde ‘leerrechten’). In 2023 zal het eerste deel van de middelen als onderdeel in de STAP-regeling beschikbaar komen voor mensen die maximaal een mbo-4 diploma hebben. Op die manier maken deze mensen meer kans om het STAP-budget te ontvangen.

Bedrijfsarts leidend bij RIV?

Planning: op zijn vroegst mogelijk in 2023

Op 1 oktober 2020 is het wetsvoorstel waarmee het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen door UWV, aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel was op 2 februari 2021 controversieel verklaard. Invoering is afhankelijk van parlementaire behandeling en is op zijn vroegst mogelijk in 2023.

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Planning: 1 januari 2023 (vermoedelijk)

Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten staat gepland om per 1 januari 2023 in werking te treden. Deze wetswijziging moet het aantrekkelijker maken om voor het aantrekken en behouden van personeel gebruik te maken van aandelenoptierechten.

Wetsvoorstel Breed Offensief

Planning: 1 januari 2023 (onduidelijk of dit gehaald gaat worden)

Het wetsvoorstel Breed Offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. De bedoeling is dat de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

 • vereenvoudiging loonkostensubsidie;
 • expliciete aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach), harmonisering instrumenten;
 • wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;
 • vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
 • een uitzondering op de vier weken zoektermijn voor een specifieke groep jongeren met beperkingen en de bevoegdheid voor gemeenten om andere jongeren als dat nodig is tijdens de vier weken zoektermijn ondersteuning te bieden;
 • verbeteringen doorvoeren in het instrument individuele studietoeslag.

De inwerkingtreding staat gepland voor 1 januari 2023, maar het is niet zeker of dit gehaald zal worden.

Nieuw pensioenstelsel

Planning: is uitgesteld tot 1 juli  2023

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen stond gepland om per 1 januari 2023 in werking te treden, maar is uitgesteld tot 1 juli. Met het wetsvoorstel wil de regering uitvoering geven aan het in 2019 gesloten Pensioenakkoord en het pensioenstelsel beter aan laten sluiten bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 juli 2027.

CO2-uitstoot zakelijk verkeer rapporteren

Planning: is uitgesteld tot 1 juli 2023

Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten op grond van het Ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit voortaan de uitstoot van hun zakelijke mobiliteit doorgeven aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). De werkgever krijgt aan de hand van de rapportage voorstellen om nadere actie te nemen. Het besluit zou ingaan per 1 januari 2023, maar is opgeschort tot 1 juli 2023.

30%-regeling aan banden gelegd

Planning: vermoedelijk vanaf 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 is de 30%-regeling nog uitsluitend fiscaal gericht vrijgesteld als die niet meer bedraagt dan 30% van de Balkenendenorm.

Uitstel compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte

Ingangsdatum: op zijn vroegst in 2024

Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) hebben al de mogelijkheid om compensatie te vragen voor de transitievergoedingen die zij zouden moeten betalen bij bedrijfsbeëindiging door hun pensionering of overlijden.

Het is de bedoeling dat kleine werkgevers ook compensatie kunnen aanvragen voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door hun ziekte. Omdat nog geen passende oplossing voor de uitvoering is gevonden, is de invoering van deze mogelijkheid echter een aantal keren uitgesteld. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte op zijn vroegst zal ingaan in 2024. De reden hiervoor is, dat op dit moment nog niet duidelijk is, of, en zo ja wanneer, er tot een werkbaar sociaal-medisch beoordelingskader voor ziekte van de werkgever kan worden gekomen.

Maatregelen werken als zelfstandige

Planning: n.t.b.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is in 2016 ingegaan. Deze wet introduceerde het gebruik van modelovereenkomsten om duidelijkheid te geven over de kwalificatie van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. Omdat de wet toch niet de benodigde duidelijkheid gaf, is daarna direct besloten om de Wet DBA niet te handhaven en om verder te werken aan nieuwe regels voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

In de zomer van 2022 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de Belastingdienst uiterlijk vanaf 1 januari 2025 weer écht gaat handhaven op schijnconstructies. De handhavingsstop gaat er zo mogelijk eerder af.

De regering heeft deze maatregelen aangekondigd:

 • De webmodule die zekerheid kan verschaffen over de aard van de arbeidsrelatie wordt verder ontwikkeld;
 • Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap;
 • Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen.

In de Rijksbegroting SZW voor 2023 heeft het kabinet aangekondigd dat het de maatregelen in 2023 verder zal uitwerken.

Bron: XpertHR

Onze partners