Logo

WIA, WGA, IVA, WAO; wat is wat?

WIA, WGA, IVA, WAO; wat is wat?

11 aug 2023
Vraagtekens.png

De overeenkomst tussen WIA, WGA, IVA en WAO is dat zij alle zorgen voor inkomen voor arbeidsongeschikten. Maar wat zijn de verschillen?

WIA

Werknemers die na twee jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgen. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit twee regelingen.

  • De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is er voor wie nog gedeeltelijk kan werken.
  • Mensen die helemaal niet meer kunnen werken, krijgen een IVA-uitkering, de Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

UWV biedt tools om onder meer de WIA voor te berekenen.

WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten

De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt is dat de werknemer zo veel mogelijk blijft werken. Als aanvulling op de eigen inkomsten zijn er drie verschillende uitkeringen: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Welke WGA-uitkering iemand krijgt, hangt af van de situatie. 

Loongerelateerde WGA-uitkering

Voor de loongerelateerde WGA-uitkering gelden twee voorwaarden:

  • Door ziekte kan de werknemer nog maar 65% of minder van zijn loon verdienen.
  • De werknemer heeft in de laatste 36 weken voordat deze ziek werd, nog minimaal 26 weken gewerkt, temminste een uur per kalenderjaar.

Deze uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon, het arbeidsverleden en het (eventuele) loon dat de werknemer nog verdient. Uitgangspunt is dat het totale inkomen van een werknemer hoger wordt naarmate hij meer verdient met werken.

WGA loonaanvullingsuitkering

Als een arbeidsongeschikte werknemer geen loongerelateerde uitkering (meer) krijgt, dan kan hij in aanmerking komen voor een WGA loonaanvullingsuitkering, mits hij voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • De werknemer is tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt.
  • De werknemer verdient minimaal 50% van wat hij kan verdienen.

WGA vervolguitkering

Als een arbeidsongeschikte werknemer geen loongerelateerde uitkering (meer) krijgt, dan kan hij in aanmerking komen voor een WGA vervolguitkering, mits hij voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • De werknemer is tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt.
  • De werknemer verdient minder dan 50% van wat hij kan verdienen.

IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten

Een arbeidsongeschikte die helemaal niet meer kan werken en weinig kans heeft op herstel, kan aanspraak maken op de Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Iemand is volledig arbeidsongeschikt als hij niet meer dan 20% van het laatstverdiende loon kan verdienen. De werknemer die aan de IVA-voorwaarden blijft voldoen, heeft in principe tot zijn AOW-leeftijd recht op een IVA-uitkering. Zij hoeven dan ook niet actief op zoek te gaan naar werk. 
De uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon, met een maximum van het maximumdagloon.

WAO

De WAO (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering) is de oude arbeidsongeschiktheidsuitkeringsregeling. Deze geldt alleen nog voor de werknemer die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontving en die voor minimaal 15% arbeidsongeschikt is verklaard.
De hoogte van beide uitkeringen is afhankelijk van het percentage waarvoor iemand is afgekeurd: de arbeidsongeschiktheidsklasse.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is (65% of meer van zijn loon kan verdienen), kan geen aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Bron: XpertHR

Onze partners