Logo

Een jaar betaald ouderschapsverlof, wat is de stand van zaken?

Een jaar betaald ouderschapsverlof, wat is de stand van zaken?

24 aug 2023
Ouderschapsverlof.png

Sinds een jaar hebben werknemers die een kind krijgen recht op 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Welke vragen stelden werkgever sindsdien en wat verandert er mogelijk in de regeling? Je leest het hier!

1. Kan een werknemer zowel betaald ouderschapsverlof als geboorteverlof opnemen?

Sinds de invoering van de regeling betaald ouderschapsverlof kregen we veel vragen van werkgevers. Ze vroegen bijvoorbeeld of een werknemer tegelijk betaald ouderschapverlof en geboorteverlof kan opnemen. Het antwoord is dat dit inderdaad kan. Het kan dus zijn dat een werknemer wekelijks een dag (aanvullend) geboorteverlof en een dag ouderschapsverlof heeft. Het maakt niet uit of dit ouderschapsverlof (deels) betaald is, of niet.

2. Kan een werknemer zijn werkuren verhogen tijdens betaald ouderschapsverlof?

Een andere vraag was of de werknemer zijn werkuren tijdelijk kon uitbreiden, zodat er meer betaald ouderschapsverlof kon worden verkregen. Veel werkgever vroegen of ze dit konden weigeren, en zo ja, hoe.

We doken in de wetgeschiedenis. Bij de behandeling het wetsvoorstel over de aanpassing van de arbeidsduur in 1999 (toen nog Wet aanpassing arbeidsduur, nu Wet flexibel werken) bleken namelijk Kamervragen gesteld te zijn over het uitbreiden van uren tijdens ziekte of zwangerschapsverlof.

Geconcludeerd werd toen dat een werkgever een verzoek om uitbreiding van uren van een werknemer die door ziekte of zwangerschapsverlof niet in staat is om die uren daadwerkelijk te werken, kan afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (namelijk oneigenlijk gebruik/misbruik van recht). Een langdurig zieke mag bv. zijn recht op vermeerdering van de arbeidsduur (volgens de regering destijds) pas na afloop van zijn ziekteperiode geldend maken.

Als een werknemer op grond van de Wet flexibel werken vraagt om de werkuren uit te breiden, mag je dat verzoek weigeren als je daarvoor een zwaarwegend bedrijfsbelang hebt. Bovengenoemde lijn valt ook door te trekken naar het vermeerderen van uren tijdens betaald ouderschapsverlof.

3. Hoe vraag je de uitkering betaald ouderschapsverlof aan als de werknemer het verlof gespreid opneemt?

Het gespreid opnemen van betaald ouderschapsverlof en de aanvraag van de uitkering bracht werkgevers ook kopzorgen. Als een werknemer het betaald ouderschapsverlof gespreid opneemt, dan vraag je de uitkering namelijk in hele werkweken aan bij UWV. Dat kan nadat de werknemer minstens één week van het betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Dus als een werknemer 4 dagen per week werkt en bijvoorbeeld 8 weken lang 1 dag betaald ouderschapsverlof wil opnemen, dan vraag je na 4 of na 8 weken de 1 of 2 werkweken betaald ouderschapsverlof aan.

4. Bouwt een werknemer pensioen en vakantiedagen op over betaald ouderschapsverlof?

Over het betaald ouderschapsverlof bouwt een werknemer vakantiedagen op. Dat geldt in elk geval voor de wettelijke vakantiedagen. Over de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gemaakt zijn in de toepasselijke cao.

Of in de periode waarin betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen pensioenopbouw plaatsvindt, is afhankelijk van wat hierover is overeengekomen tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De wet regelt hier verder niets over. Het hangt dus af van de afspraken die hierover zijn gemaakt in cao, arbeidsvoorwaardenreglement of pensioenregeling zelf.

5. Wat verandert er mogelijk in de regeling betaald ouderschapsverlof?

Het (demissionaire) kabinet wil het verlofstelsel vereenvoudigen en overzichtelijker maken. Zo wil de regering de opnametermijnen van het (aanvullend) geboorteverlof, het betaald ouderschapsverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof zoveel mogelijk gelijktrekken, tot twaalf maanden na de geboorte van het kind of opname van het kind in het gezin. Dit houdt voor het betaald ouderschapsverlof geen wijziging in. Maar het kabinet wil ook de aanvraagmomenten van de verlofuitkeringen gelijk maken. Deze momenten verschillen namelijk ook, wat voor verwarring zorgt bij werknemers en werkgevers. Daarbij worden twee opties bekeken. De eerste optie is de aanvraag van alle verlofuitkeringen alleen voorafgaand aan de opname van het verlof mogelijk te maken. Een tweede optie is om een flexibel aanvraagmoment te hanteren. Een andere situatie die onder de loep wordt genomen, is die waarin de werknemer wisselt van werkgever tijdens de verlofopname.

Bron: XpertHR

Onze partners